Политики за поверителност на „Ню Прайз Груп“ ООД

Кои сме ние ?
Електронната интернет страница на www.rama.bg се управлява и поддържа от търговското дружество „Ню Прайз Груп” ООД, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206388992.

При използване на интернет страницата www.rama.bg, „Ню Прайз Груп” ООД се явява администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г.

Как да се свържете с нас?

Можете да ни изпратите писмени запитвания и заявления на адрес: гр. София, Младост 4, блок 470А, вх.1, ет.5, ап.26, тел. 0887765667 , email: contact@rama.bg

„Ню Прайз Груп” ООД уважава поверителността на личните Ви данни и през цялото време на посещение на нашата интернет страница ще защитава споделената с нас Ваша информация.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички данни, е въпрос от особено значение и приоритет за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви в нашата интернет страница в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво. Ще направим всичко възможно, за да съберем единствено лични данни, които са ни необходими за изпълнение на Вашите заявки и точно предоставяне на поисканите от Вас услуги.

Какво представлява Политиката за поверителността

Тази политика за сигурност има за цел да Ви представи изчерпателна информация  на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Ню Прайз Груп” ООД при посещение на интернет страницата www.rama.bg (наричано оттук нататък „Ню Прайз Груп“) включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за сигурност „Ню Прайз Груп“ декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Поради това, всяка информация, свързана с Вас може да бъде определена като лични данни.

Дори в случай на непряко идентифициране ние ще защитим поверителността на информацията и ще осигурим максимална защита на данните Ви.

Какви лични данни събира „Ню Прайз Груп“ за Вас ?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги „Ню Прайз Груп“ събира следната информация за Вас:

 • Данни, необходими за предоставяне на нашите услуги: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер;

В допълнение на горните, независимо, дали заявявате услуги от нас или само разглеждате нашата интернет страница, ние може да съберем следните специфични данни, свързани с техническото устройство, от което сте отворили уеб сайта ни, а именно:

 • IP адрес;
 • Информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
 • GPS координати (в случай че сте разрешили на използваното от Вас устройство да споделя такива данни);
 • Данни от Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Дори в случай на употреба на бисквитки ние рядко можем да идентифицираме потребителя, поради което събирането на данни от бисквитки често е считано за действие, което не е свързано с обработка на лични данни. Моля вижте нашата Политика за бисквитки за повече информация.

На какво основание „Ню Прайз Груп“ обработва личните Ви данни ?

Обработването на лични данни, според определението в законодателството включва следните действия събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване. Можем да обобщим, че всички действия, които се извършват с Вашите лични данни представляват обработка на лични данни. По принцип обработката на лични данни е разрешена, доколкото е налице основание, като ние гарантираме, че ще бъде налице поне една от следните ситуации по-долу:

„Ню Прайз Груп“ събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за изпълнение на Ваши поръчки за предоставяне на услуги  (договорно основание по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679);

„Ню Прайз Груп“ събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като изпратите писмено искане до електронната поща: contact@rama.bg;

„Ню Прайз Груп“ обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, когато такива съществуват за „Ню Прайз Груп“ по силата на нормативен акт, издаден по надлежния ред от компетентен държавен орган;

„Ню Прайз Груп“ може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим услугите, предлагани от „Ню Прайз Груп“;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата, към която имате интерес.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, „Ню Прайз Груп“ обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, по следните начини:

– чрез попълване на данни при заявяване на някоя от предлаганите от нас услуги, без необходимостта от създаване на потребителски профил;

– чрез изпращане на запитвания и предоставяне на данни през формата за обратна връзка;

– при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация в електронната среда;

– чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (т.нар. „бисквитки“), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен. Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от изпълнение на заявените от Вас услуги.  След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система трайно се изтриват записите за Вас.

Вашите лични данни, които сте предоставили при заявяване на услуга без регистрация в интернет страницата, ще се обработват до приключване и изпълнение на заявената услуга, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.

Личните Ви данни предоставени за целите на маркетинговите ни активности ще се съхраняват до оттегляне на съгласието Ви за тези цели.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

„Ню Прайз Груп“ се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно „Ню Прайз Груп“ да разкрие личните Ви данни на следните лица:

– Дружества, предоставящи услуги за онлайн разплащания, по-конкретно, но не само www.mypos.bg. Политиката за поверителност на интернет страницата www.mypos.bg е достъпна на следния интернет адрес: https://www.mypos.eu/bg/terms-conditions/doc:PP

– Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС (Общ Регламент за защита на личните данни / GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които „Ню Прайз Груп“ обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от „Ню Прайз Груп“ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на contact@rama.bg;
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от „Ню Прайз Груп“, в случай че са налице условията за това;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като изпратите имейл на електронната поща на „Ню Прайз Груп“: contact@rama.bg или писмено заявление до посочения адрес: Младост 4, блок 470А, вх.1, ет.5, ап.26;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на contact@rama.bg;
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Какво значи всяко от горните права?

Право на достъп до личните данни.

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират „Ню Прайз Груп“ и неговите представители, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране

Право по всяко време да поискате от „Ню Прайз Груп“ да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от „Ню Прайз Груп“ да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор.

Това право може да бъде уважено, в случай че Вие ( в качеството си на субект на данни) сте предоставили личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни.

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на
„Ню Прайз Груп“ ООД пред Комисия за защита на личните данни или съдебен ред. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Промени в Политиките за поверителност

При промени, изискващи Вашето съгласие или информиране (в качеството Ви на субект на лични данни), поемаме ангажимент да направим всичко възможно за снабдяване със съгласие. В случай на необходимост да Ви информираме ще публикуваме съобщение на уеб сайта си, така че да се запознаете при вход в електронни ни магазин с необходимите новости в законодателството.

Тези политики за поверителност са приети и в сила от „Ню Прайз Груп“  ООД от 06.07.2021г.